Līdz 15.jūlijam jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 2015.gada 2.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām

Print Friendly, PDF & Email

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka autoratlīdzībām – ienākumiem, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzību līgumu, ir noteikta īpaša valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība. Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 360 eiro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 30,58% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 360 eiro.

Autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10.datumam, kad ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 360 eiro. Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 360 eiro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 15% – 40% apmērā, ņemot vērā darbības veidu1.

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 500 eiro, no tiem atskaitāmi izdevumi 15% apmērā, t.i., 75 eiro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 425 eiro un autors to saņem 2015.gada jūnijā, tad līdz 2015.gada 10.jūlijam autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 2015.gada 15.jūlijam jāveic obligātās iemaksas 30,58% apmērā no vismaz 360 eiro, t.i. 110,09 eiro apmērā.

Obligāto iemaksu maksājumi valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim. Tāpat reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir jāiesniedz VID Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Ziņojumu var iesniegt:

  • nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1,    LV-1978.

Veidlapa „Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī” pieejama VID mājaslapas sadaļā „Veidlapas un iesniegumi” (4.veidlapa sadaļā „Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”).

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, VID aicina arī autoratlīdzību izmaksātājus (juridiskās personas) informēt savus darbiniekus – autoratlīdzību saņēmējus (fiziskās personas) –  par speciālo nodokļu maksāšanas kārtību no autoratlīdzībām.

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma (360 eiro apmērā vai vairāk) obligātās sociālās iemaksas neveikt šādos gadījumos:

  • autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja
  • autoratlīdzības saņēmējs ir I vai II grupas invalīds
  • autoratlīdzības saņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Papildus informējam, ka arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 360 eiro, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt sociālās iemaksas.